Település

Önkormányzat
Intézmények
Kultúra, szabadidő
 

» Iskola

  

Teveli Általános Iskola

 

 

Cím: 7181 Tevel, Petőfi utca 3-7.

Telefonszám: 0674/524-026

e-mail: tevelisk@enternet.hu

Intézmény-vezető: Propszt János

 

Dokumentumaink:

 

 

Kedves Olvasó!

  

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Teveli Általános Iskola valamennyi dolgozója és tanulója nevében, amikor a rólunk szóló ismertetőt olvassa. Engedje meg, hogy néhány szóval bemutassam Önnek intézményünket, és megpróbáljak képet adni céljainkról, értékeinkről és mindennapi munkánkról.

Tevelen az általános iskola az oktatás, a nevelés, a kultúra szinte valamennyi területét felöleli. Ide tartozik a kettős funkciójú - iskolai és közművelődési-könyvtár, a sportcsarnok és a nyolc évfolyamos általános iskola.

A nagy változások közepette alapvető céljaink továbbra is változatlanok. Pedagógusok és szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó, a humánumot szem előtt tartó, a tudást becsülő embereket szeretnénk nevelni. Olyan fiatalokat, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, megfelelő szintű nyelvismerettel tudnak érvényesülni az életben.

Az iskola épületei, falai többször változtak, de a bennük dolgozóké ugyanazok maradtak: emberséget és tudást adni a felcseperedő teveli diákoknak. Iskolánk pedagógiai programja az intézmény szerkezetéből adódóan sajátos. Felöleli az oktatás, a nevelés szinte minden területét. Szerepel benne a hagyományápolás, a nemzetiségi nyelvoktatás, az egészséges életmódra nevelés, valamint specialitásként a környezettudatos szemléletmód kialakítása.
Diákjaink családi, szociális, anyagi és kulturális helyzete nagyon eltérő. Oktató-nevelő munkánk ehhez igazodik. Tanórán és tanórán kívül segítjük a hátrányokkal induló tanulók felzárkóztatását, és gondot fordítunk a tehetséggondozásra is. Ehhez minden tárgyi és személyi feltétel adott.

Az elért eredmények azt bizonyítják, hogy gyermekeink jól felkészültek, s ez iskolánk pedagógusainak lelkiismeretes, komoly szakmai munkáját igazolja, akik rengeteg élménnyel igyekeznek gazdagítani tanulóinkat. Gyakoriak a kirándulások, számos tanár és diák aktív résztvevője, vezetője a művelődési házban működő hagyományőrző csoportoknak. Tevel(ed) címmel iskola újságot adunk ki. Szinte valamennyi községi rendezvényen ott vagyunk.
Szeretnénk megőrizni eddigi eredményeinket. Szeretnénk, ha intézményünk hármas közössége: a diákok, a szülők és a tanárok, büszkék lennének arra, hogy ebben az intézményben adhatják munkájuk legjavát, érezzék, hogy elismerés övezi tevékenységüket.
Köszönöm érdeklődését, és szeretettel várom, hogy személyesen is köszönthessem Önt iskolánk falai között és bemutathassam Önnek intézményünket.

  

Az intézmény rövid bemutatása

  

Tevel község a Völgység tájegységben fekszik. A község lakóinak száma 1450 fő körül mozog. A lakosság zömének jövedelme a mezőgazdaságból származik. A településen működik egy téglagyár, néhány helybelinek ez az üzem is ad munkát.  A lakosság többi része a közeli városokban: Bonyhádon illetve Szekszárdon különböző ipari üzemekben dolgozik.
A települést egykoron, mint német nemzetiségiek lakta települést tartották nyilván. Ezért így természetes, hogy az intézmény egyik fő profilja a német nemzetiségi nyelv és kultúra ápolása.
Az iskola működése több mint 170 éves múltra tekinthet vissza. Az 1990-es évekig körzeti iskolaként funkcionált: három település gyermekeit oktatták, nevelték az intézményben. A körzetesítés megszűnte után a helybeli gyermekeken kívül Závodról, Lengyelről, Kisdorogról, Mucsiból és Kisvejkéről járnak ide tanulók. Külön öröm számunkra, hogy a településünkről egyetlen tanuló sem jár másik község, másik település által fenntartott iskolába. A közeli város hatosztályos gimnáziumába mindössze egyetlen gyermek jár jelenleg iskolánkból.
Az iskola mai létszáma 192 fő. Az elmúlt években jelentősen nem változott ez a létszám. Az utóbbi években a szabad iskolaválasztás nagy próbatételt jelentett számunkra, meg kellett találni a lehetőségeket, hogy vonzó és egyben eredményes is legyen iskolánk a partnerek számára. Talán a tanulólétszám viszonylagos változatlansága bizonyíthatja, hogy sikerült jó partneri kapcsolatot kialakítani a tanulókkal, szülőkkel. Természetesen pedagógiai programunk írásakor mi is kérdőíveket juttattunk el partnereink számára, megkérdeztük bennük, mit tartanak jónak, hasznosnak, kevésbé jónak, vagy egyenesen mivel elégedetlenek az iskolai munkával kapcsolatban.

A felmérések összesítése után egyértelműen a számítástechnika és az informatika, a német nemzetiségi nyelv illetve második idegen nyelvként az angol nyelv oktatása iránti igény jutott kifejezésre, valamint a mindennapos testmozgás biztosítása. Igen sokan érezték fontosnak, hogy tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások tartása is szerepeljen a programunkban.
A tanulók részéről a színes szabadidős programok iránti igény merült fel. Ennek megfelelően havonta játszási programot, kirándulásokat, színházlátogatásokat szervezünk a számukra.
Iskolánk körzeti jellegéből adódóan napi kapcsolatot tartunk fenn a szomszédos községekkel. Bemutató órákat, közös nevelési értekezleteket, továbbképzéseket, módszertani börzéket szervezünk.

   

A gyermekek, tanulók összetétele:

   

A szülők iskolai végzettsége többségében szakmunkásképző, de sajnos többen vannak, akiknek csak nyolc általános iskolai osztálya van, illetve néhányuknak szakközépiskolai érettségi. Így természetes, hogy a szülők elsősorban az iskolától várják el gyermekük eredményes felkészítését a továbbtanulásra. A hátrányok leküzdését, az esélyegyenlőtlenség megszüntetését segíti a napközis foglalkozás. A napközis foglalkozást választó tanulók száma igen magas, általában az iskolai tanulólétszám 75-80%-a.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: tanórán, és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között, hátrányos helyzetben élő tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt feladatnak tekintjük a tehetséges, jól tanuló, jó képességű gyermekek fejlesztését is.

Az iskola több mint 170 éves története arra kötelez bennünket, hogy nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhelyünk és a nemzetünk történetének, hagyományainak megismertetésére, a haza iránti szeretet felébresztésére, a különféle nemzetiségű emberek cselekvő együttélésének gyakoroltatására.

 

                                                                                                                      Propszt János

Intézményvezető